Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Euteller Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 30.1.2019

1.     Rekisterinpitäjä
Nimi: Euteller Oy,
Osoite: Käsityöläiskatu 5 B, 20100 Turku
Y-tunnus: 2108090-0
Puhelin: 040 0564008​ 

2.     Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Joni Öfverström
Sähköpostiosoite: tietosuoja@euteller.com
Puhelin: 040 8421893 

3.     Rekisterin nimi
Eutellerin kuluttajarekisteri

4.     Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Rahansiirtopalvelun osalta
–       rekisteröidyn suostumus maksutapahtuman yhteydessä
–       rekisteröidyn ja rahansiirtopalvelua käyttävän yrityksen (jäljempänä Kauppias) välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Euteller-tunnuksen osalta
–       rekisteröidyn suostumus Euteller-tunnuksen luomisen yhteydessä 

Potentiaalisten asiakkaiden ja verkkosivuston käyttäjien osalta
–       rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
–       maksutoimeksiantojen suorittaminen
–       maksutoimeksiantojen tarkistaminen
–       maksutoimeksiantoihin liittyvä tiedottaminen
–       palvelun kehittäminen
–       rahanpesun estäminen
–       terrorismin rahoituksen estäminen
–       verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5.     Rekisterin tietosisältö
Euteller Oy:n kuluttajarekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
–       maksun viitenumero
–       pankin arkistointitunnus
–       maksun tiedot (maksun summa, käytetty pankki, maksutapahtuman aika, kauppias)
–       nimi
–       asiakastunnus
–       henkilötunnus
–       osoite
–       puhelinnumero
–       puhelinliittymän haltija
–       tietokoneen tai puhelimen IP-osoite
–       eväste (cookies)
–       sähköpostiosoite

Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan automaattisesti kymmenen (10) vuoden kuluttua maksutapahtuman jälkeen. Sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua lähetyksestä.

6.     Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:
–       kauppias
–       pankit
–       Bisnode
–       Fonecta 

7.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä luovuttaa maksutapahtumassa käytetyn pankkitilin haltijan nimen ja viitenumeron rekisteröidyn Kauppiaalle, jonka kautta maksu on suoritettu. Mikäli rekisteröidylle tehdään lain edellyttämä tarkempi tunnistaminen, Rekisterinpitäjä luovuttaa pyydettäessä Kauppiaalle myös rekisteröidyn iän ja kotiosoitteen.

Rekisteröidyn käyttäessä EutellerID:tä Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden järjestelmiin kirjautumiseen, Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröidyn nimen, syntymäajan, osoitteen, vahvistetun puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen kyseiselle yhteistyökumppanille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, seuraavin toimenpitein:
–       Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä
–       Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla
–       Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät
–       Rekisteri sijaitsee palvelimella, joka on sijoitettu lukittuun ja vartioituun konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty ja tiloihin on erillinen kulunvalvonta
–       Käyttämällä salausta ja suojattua yhteyttä kaikkiin henkilötietojen käsittelyyn ja sähköisiin siirtoihin
–       Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot 

9.     Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Tämä ei kuitenkaan päde tietojen säilyttämisen ollessa välttämätöntä lakisääteisen velvollisuuden takia, missä tapauksissa tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli Rekisterinpitäjä ei suostu poistamaan henkilötietoja rekisteristä, on Rekisterinpitäjän esitettävä perusteltu syy pyynnön esittäjälle.

11. Evästeet
Sivustolla ja rahansiirtopalvelussa on käytössä Google Analytics -eväste, jolla seurataan sivuston ja palvelun käyttöä. Eväste ei tallenna yksilöiviä tietoja käyttäjästä ja käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Lisätietoa Google Analyticsin evästeestä https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi.